THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý lô tài sản cố định, vật tư công cụ dụng cụ (không bao gồm cáp đồng) thanh lý đợt 2/2023
(12-10-2023 14:34:32)

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản bán thanh lý lô tài sản cố định, vật tư công cụ dụng cụ (không bao gồm cáp đồng) thanh lý đợt 2/2023

(--- VNPT BRVT ---)